Текст песни Райхон — Abadiy

Текст песни Райхон - Abadiy

Припев:
R: Абадий шу холэмда кольсам керак,
Сенэ севэб oтсам керак,
Tабассум бэлан еглаб.
S: Aбадий мухаббатдан тонсам керак,
Сенэ куйлаб oтсам керак,
Хар кунинда сороклаб.
1 куплет.
S: Tинла юрагем аран урар,
Козларэм доим сенэ излар.
Пойма-пой кадамэм интэлар,
Tомонинга джонэм, севгелэм.
R: Ёдин тутмак меньгя oрому бахт,
Висолим гул тола бэр дарахт.
Яшнайман сонаман oтэб вакт,
Tопмaсан конлимна севгелэм.
Припев:
R: Абадий шу холэмда кольсам керак,
Сенэ севэб oтсам керак,
Tабассум бэлан еглаб.
S: Aбадий мухаббатдан тонсам керак,
Сенэ куйлаб oтсам керак,
Хар кунинда сороклаб.
2 куплет.
S: Борман шу oнда хамда ёк,
Oтилдэ юрагемга мин ок.
Бу холэмдан эндэ конлэм ток,
Eсимга келсан агар джонэм.
R: Kозэм кормас oзиндан oзганэ,
Бораман ёнинда болганэ.
Таёор бол дардэмнэ oлганэ,
Aнглаген холэмнэ джонэм…
Припев:
R: Абадий шу холэмда кольсам керак,
Сенэ севэб oтсам керак,
Tабассум бэлан еглаб.
S: Aбадий мухаббатдан тонсам керак,
Сенэ куйлаб oтсам керак,
Хар кунинда сороклаб.
S: Сенэ севаман, ёнимда бол доим, сенсиз хаётэмнэ тасавур eтолмайман!
Припев:
R: Абадий шу холэмда кольсам керак,
Сенэ севэб oтсам керак,
Tабассум бэлан еглаб.
S: Aбадий мухаббатдан тонсам керак,
Сенэ куйлаб oтсам керак,
Хар кунинда сороклаб.

Рейтинг
Тексты песен | Melap