Текст песни Райхон — Samodan

Текст песни Райхон - Samodan
1 куплет.
Ляпалэ демай, дардэм токмай,
Aнэгэн коргэм келарэ шундай.
Зор этма ундай!
Kундуз тунда, сенэ кэм сева оладэ овудай?!
Конгэл дармонэм, кора козлэ ёрэм, ёдинда колай!
Припев:
Само, самодан
Селдай устинга устун ёгэлай,
Ёгэлэб толай!
Само, самодан
Селдай устинга устун ёгэлай, ёгэлай
Калбэга окэб, сеньга ярашган
Ман дур ёр болай, ёр болай.
2 куплет.
Aрмонда созмай, охэм урмай
Майлэ, озоринга хам коникай!
Дармонин болай, дилда яшай,
Аёрэм, ёлгонэнга мен ишонай!
Конгэл дармонэм, кора козлэ ёрэм, ёдинда колай!

Припев:
Само, самодан
Селдай устинга устун ёгэлай,
Ёгэлэб толай!
Само, самодан
Селдай устинга устун ёгэлай, ёгэлай
Калбэга окэб, сеньга ярашган
Ман дур ёр болай, ёр болай.

Рейтинг
Тексты песен | Melap